Poskytujeme možnost předškolní péče dětem od 3 let, které se z důvodu tíživé situace svých rodin nedostanou do mateřských škol. V klubu dětem nabízíme pestrý program, zaměřený na všestranný osobnostní rozvoj a přípravu na zahájení povinné školní docházky. Služba, včetně svačin, je poskytována zdarma. Služba je realizována v rámci projektu města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání“

Posláním služby je poskytovat předškolní péči dětem, pro které jsou běžné formy předškolního vzdělávání nedostupné, z důvodu sociální izolace a tíživé životní situace rodin, v nichž vyrůstají.

Cílová skupina

Klub poskytuje ranou předškolní péči dětem ve věku 3–6 let, které vyrůstají v přetížených rodinách a z tohoto důvodu jsou pro ně běžné formy předškolního vzdělávání nedostupné. Dětem se v jejich přirozeném prostředí nedostává odpovídajících podnětů, potřebných pro jejich zdravý rozvoj. Rodiče, vzhledem k tíživé životní situaci, nemají na rozvíjení svých dětí kapacitu, vůli, či nevědí jak na to.  Děti tak již v předškolním věku jeví známky zanedbané péče, snižují se jejich šance na úspěšné zvládnutí zahájení povinné školní docházky a začlenění do společnosti.
Velká část dětí, se kterými v klubu pracujeme, žije na komerčních ubytovnách – zde je situace pro děti nejhorší – rodiny bydlí v nevyhovujících podmínkách za neadekvátně vysoké nájemné, nemají k dispozici vlastní sociální zázemí či kuchyni, kumulují se zde rizikové formy jednání (zneužívání návykových látek, chronická nezaměstnanost, drobná kriminalita).

Cíle služby

Hlavním cílem projektu je poskytnout předškolní péči dětem, které vyrůstají v rodinách v tíživé životní situaci a běžné formy předškolního vzdělávání (mateřské školy) jsou pro ně nedostupné.

Další cíle

  • dorovnat handicap chybějící rané péče a připravit děti na úspěšné zahájení povinné školní docházky
  • zprostředkovat dětem prožitky, které jsou pro ně v přirozeném prostředí nedostupné – radost z tvoření a učení, úspěchu, společné hry, poznávání světa
  • motivovat rodiče k převzetí zodpovědnosti za rozvoj a vzdělávání svých dětí
  • posilovat rodičovské kompetence, doprovázet rodiče při výchově dětí a prakticky jim pomáhat
  • podporovat rodiny při komunikaci s OSPOD a vytvářet takovou spolupráci, která povede k zajištění lepších podmínek pro život jejich dětí

Předškolní klub probíhá v prostorách na ulici Cejl 18, k tomuto účelu zrekonstruovaných. Děti mají k dispozici vybavenou hernu, kuchyň s jídelnou, sociální zázemí, menší tělocvičnu. Kapacita klubu je 10 dětí, 2 další místa, tzv. krizová, jsou určena pro akutní situace, kdy se na nás obrátí rodina s dítětem, které má již předškolní docházku povinnou a nemá ji kde absolvovat.  Spolupráce začíná na základě přihlášky rodičů. Pokud je kapacita právě naplněna, je možné zapsat se do pořadníku.

Dětem poskytujeme doprovod z komerční ubytovny do našeho zařízení a již cesta hromadnou dopravou je příležitostí k rozvoji dětí (kázeň cestou, chování v dopravních prostředcích, základy dopravní gramotnosti…). V klubu potom pokračujeme během přezouvání, mytí rukou, společného přivítání, svačiny, čištění zoubků. Vytváříme bezpečný prostor formou jednoduchého řádu a srozumitelných pravidel. Dětem pomáháme při osvojení základních společenských návyků – pozdravit, poprosit, poděkovat, omluvit se, neskákat do řeči, udržovat kázeň. Tyto aktivity jsou nedílnou součástí každého klubu. Přirozeně navazují na vzdělávací a další rozvojové aktivity. U dětí se vytváří potřebné dovednosti, které jim pomohou obstát a nalézt potřebný prostor v mezilidských vztazích.

Na začátku spolupráce proběhne zmapování potřeb dítěte a na jeho základě vytváříme pro každé dítě individuální plán rozvoje. Děti podporujeme v oblasti motoriky (hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky a motoriky mluvidel), která přímo ovlivňuje rozvoj řeči a následně myšlení. Využíváme prvky pojmové výuky Grunnlaget, Feuersteinovy metody, Montessori vzdělávání a zážitkového učení.

Kromě toho učíme děti udržet pozornost při biblických slovíčkách, rozšiřujeme jejich slovní zásobu, trénujeme správnou výslovnost, paměť... Při pohybových aktivitách využíváme tělocvičnu přímo v našem zařízení. V průběhu celého klubu se děti učí podřídit se určitému řádu a autoritě pracovníků.

Během celého klubu je zajištěn pitný režim a svačiny. Do programu jsou pravidelně zařazovány vycházky, výlety a návštěvy zajímavých míst a akcí.

Na základě dlouhodobé spolupráce s odborem školství je předškolní klub uznáván jako alternativa povinné předškolní docházky. Díky tomu jsou děti, jejichž socio-ekonomický status je velmi nízký, připraveny na vstup do ZŠ.

Součástí služby jsou také setkání s rodiči, workshopy a další aktivity pro rodiče. Cílem těchto aktivit je podpořit u rodičů rodičovské kompetence, posílit zodpovědnost ve vztahu k výchově
a vzdělávání jejich dětí, a také pomoci jim s případnými problémy v péči a výchově jejich dětí.

pondělí 08:30 - 11:30
úterý 08:30 - 11:30
středa 08:30 - 11:30
čtvrtek 08:30 - 11:30

 

Od 8 hod. probíhá vyzvedávání dětí v rodinách.

Mgr. Kateřina Dvořáková, vedoucí předškolního klubu Klíček, tel. 607 126 825.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt

Adresa:
Dětské centrum Teen Challenge Brno
Cejl 18
602 00 Brno

E-mail: dcbrno@gmail.com
Tel: 604 127 780

Bankovní spojení:

110 110 3337 / 5500

IČO 684 02 686
DIČ CZ684 02 686

Podporují nás

 

nadace terezy maxove detemPodporovatel projektu Nablízku

 

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Jihomoravský kraj

Statutární město Brno

 

Městská část Brno střed

 

Městská část Brno - sever

 

Městská část Brno - Židenice

 

logo VDV

 

 

 

 

Fond pomoci Siemens

 

Nadační fond Albert

 

 

 

Sbor Apoštolské církve Brno

 

sbor Církve Bratrské Betanie

 sbor Církve Bratrské Betanie

 

 

Scroll to top