Klub pro školní děti

Klub pro školní děti

Základní informace

Poskytujeme pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem tak, aby nalezli řád, a bezpečné místo jako alternativu jejich rizikového prostředí.

Veřejný závazek služby

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat pomoc a podporu sociálně znevýhodněným dětem. Dětem poskytujeme bezpečné místo, kde nacházejí řád, srozumitelná pravidla a stabilní tým pracovníků. Nabízíme jim alternativu jejich rizikového přirozeného prostředí, poskytujeme podporu a motivaci ke vzdělávání, pomáháme dětem získávat sociální dovednosti a budovat hodnoty, které jim pomohou nastavit si zdravější a udržitelný životní styl a neupadnout do bludného kruhu závislostí, bídy a pobírání sociálních dávek. Usilujeme o to přinést dětem do života naději, víru a lásku.

 

Více o cílové skupině a zásadách projektu

Cílová skupina

Služby nízkoprahového zařízení jsou určeny pro děti ve věku 6–16 let, které žijí v sociálně vyloučených komunitách města Brna. Děti vyrůstají izolované od většinové společnosti, v prostředí, kde rizikové jevy jako je záškoláctví, užívání návykových látek, krádeže apod. vnímají od útlého dětství jako běžný standard. Většinou postrádají podněty pro zdravý rozvoj. Blízko našeho zařízení se nachází komerční ubytovna Pohoda, kde děti žijí se svými rodinami ve velmi náročných podmínkách.

Vzhledem k umístění našeho zařízení v poschodí nejsme schopni poskytnou službu v ambulantní formě dětem se sníženou pohyblivostí. Naše služby nejsou také určeny pro děti s těžším mentálním postižením nebo duševním onemocněním. Těmto zájemcům o službu rádi zprostředkujeme odpovídající službu v jiné organizaci.

Cíle:

 • odhalit případné týrání, zneužívání, šikanu či zanedbávání  apod. a efektivně zasáhnout na pomoc dotčenému dítěti
 • pomoci dětem uvědomovat si své emoce, pracovat s nimi a ovládat je
 • pomoci dětem vybudovat si zdravý žebříček hodnot
 • pomoci dětem vybudovat si vědomí hodnoty života svého i ostatních a respektující přístup
 • naučit děti přebírat odpovědnost za svoje rozhodnutí a jednání, uvědomit si, že jejich jednání přinese následky, kterým budou posléze čelit
 • zvyšovat u dětí motivaci ke vzdělávání a prakticky jim ve vzdělávání pomáhat
 • naučit děti komunikovat s úctou a otevřeností
 • naučit děti zaujmout odpovědný postoj k rizikovým oblastem v jejich životech (kouření, alkohol, drogy, šikana)
 • pomoci dětem zažít úspěch, objevit svůj talent a pracovat na svém rozvoji

Zásady:

 • respekt k jedinečnosti každého dítěte
 • důvěra – veškeré osobní údaje o klientovi získané v rámci poskytování služby jsou důvěrné
 • druhá šance – nová příležitost při porušení pravidel v návaznosti na osobní reflexi klienta
 • ctění „zlatého pravidla“, vycházejícího z Bible – jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi

Popis služby klub pro školní děti:

V rámci nízkoprahového klubu pro děti od 6 do 16 let nabízíme zázemí dětem ze sociálně vyloučených romských komunit. Děti zde naleznou přijetí, individuální přístup a zájem ze strany pracovníků. Klub poskytuje zázemí pro smysluplné a bezpečné trávení volného času (kuchyň, tělocvična, fotbálek, hry, …), pracovníci pravidelně připravují program zaměřený na rozvoj dětí a primární prevenci (vaření a pečení, biblické příběhy, společné hry a kvízy, výlety, oslavy narozenin, hudba a tanec, individuální doučování). Na každém klubu se věnujeme biblickému vyučování se zaměřením na prevenci a budování zdravých hodnotových žebříčků, na kterých stojí naše společnost.

Na základě osobního kontaktu s dětmi mapujeme jejich životní situaci a hledáme společně způsob, jak řešit problémy, se kterými se děti potýkají. Spolu s dětmi vytváříme osobní plán řešení problémů a rozvoje.

V případě potřeby spolupracujeme s dalšími subjekty.

Jak to u nás vypadá?

Provozní doba služby klub pro školní děti

Pondělí – čtvrtek   12:30 – 14:00

– doučování a individuální práce s dětmi

Pondělí – čtvrtek 14:00 – 16:30

– klub (společné aktivity, biblické vyučování, prevence, sportovní a výtvarné aktivity, hry, volný čas dle přání dětí, svačina, atd.)

V době letních prázdnin organizujeme pro děti speciální program (výlety, kultura, sport) a několikadenní pobyt táborového typu.

Okamžitá kapacita klubu je 12 dětí

 Kontakty – klub pro školní děti

Mgr. Nicole Maláčová