Podpora rodin 

s předškolními dětmi

Podpora rodin s předškolními dětmi.

Základní informace

Podpora sociálního začleňování rodin s dětmi 3-7 let prostřednictvím SASRD (reg. č.: CZ.03.02.01/00/22_018/0000979) je spolufinancován Evropskou unií. Období realizace projektu je 1.01.04.2023 – 31.03.2026.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.
*
Předmětem projektu je podpora začleňování dětí již v raném věku, jejich zapojení do předškolního vzdělávání a posílení rodičovských a sociálních kompetencí rodičů.
Pracujeme s dětmi (předškolní klub) i s jejich rodinami (individuální práce v rodinách, sociálně terapeutické činnosti).

Veřejný závazek služby

Posláním služby je podporovat sociální začlenění rodin s dětmi ve věku 3 – 7 let, které z důvodu sociální izolace, tíživé životní situace a/nebo nedostatečně rozvinutých rodičovských kompetencí nejsou schopny zajistit dětem ranou péči v potřebné míře, příp. předškolní vzdělávání formou MŠ.  

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou sociálně vyloučené rodiny s předškolními dětmi ve věku 3 – 7 let (či rodiny sociálním vyloučením ohrožené).  Dětem se v jejich přirozeném prostředí nedostává odpovídajících podnětů, potřebných pro jejich zdravý rozvoj. Rodiče jsou přetíženi svou nepříznivou sociální a ekonomickou situací a/nebo jejich rodičovské kompetence jsou snížené. Děti tak již v předškolním věku jeví známky zanedbané péče, snižují se jejich šance na úspěšné zvládnutí zahájení povinné školní docházky a začlenění do společnosti.

Velká část rodin, se kterými pracujeme, žije na komerčních ubytovnách, kde je situace obzvlášť kritická – rodiny bydlí v nevyhovujících podmínkách za neadekvátně vysoké nájemné, nemají k dispozici vlastní sociální zázemí či kuchyni, kumulují se zde rizikové formy jednání, zejména zneužívání návykových látek. 

Jak to u nás vypadá?

Popis služby

V rámci služby podporujeme rodiny s předškolními dětmi v procesu sociálního začleňování, péči o rozvoj a vzdělávání dětí a celkového zlepšení nepříznivé životní situace. Podpora je realizována prostřednictvím následujících aktivit:

Pro děti provozujeme předškolní klub, který slouží jako alternativa péče a vzdělávání v MŠ (která je pro rodiny z cílové skupiny většinou nedostupná). Klub probíhá v zázemí k tomuto účelu zařízeném – k dispozici je herna, kuchyně s jídelním koutem, menší tělocvična, sociální zařízení, šatna. Pro děti je připraven pestrý program zaměřený na všestranný osobní rozvoj s důrazem na osvojení kompetencí potřebných pro úspěšné zahájení povinné školní docházky. Řada aktivit je přístupná také rodičům – mohou se aktivně podílet na vzdělávání svého dítěte, využít přítomnosti a podpory pracovníků, upevňovat své rodičovské kompetence a získat inspiraci, jak si hrát se svým dítětem a rozvíjet jeho potenciál.

Rodiny navštěvujeme také v jejich domácím prostředí.

V případě potřeby zajišťujeme doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět apod.

Rodičům poskytujeme doprovod a podporu při jednání s úřady a institucemi, pomůžeme porozumět úředním dokumentům a správně je vyplnit. Pomůžeme se zápisem dětí do škol a školek a v dalších situacích, podporujících sociální začleňování rodin.

Na začátku spolupráce proběhne zmapování potřeb dítěte a na jeho základě vytváříme pro každé dítě individuální plán rozvoje.

 Děti podporujeme v oblasti motoriky (hrubé, jemné motoriky, grafomotoriky a motoriky mluvidel), která přímo ovlivňuje rozvoj řeči a následně myšlení. Využíváme prvky pojmové výuky Grunnlaget, Feuersteinovy metody, Montessori vzdělávání a zážitkového učení.

Kromě toho učíme děti udržet pozornost při biblických slovíčkách, rozšiřujeme jejich slovní zásobu, trénujeme správnou výslovnost, paměť… Při pohybových aktivitách využíváme tělocvičnu přímo v našem zařízení. V průběhu celého klubu se děti učí podřídit se určitému řádu a autoritě pracovníků.

Během celého klubu je zajištěn pitný režim a svačiny. Do programu jsou pravidelně zařazovány vycházky, výlety a návštěvy zajímavých míst a akcí.

Na základě dlouhodobé spolupráce s odborem školství je předškolní klub uznáván jako alternativa povinné předškolní docházky. Díky tomu jsou děti, jejichž socio-ekonomický status je velmi nízký, připraveny na vstup do ZŠ.

Součástí služby jsou také setkání s rodiči, workshopy a další aktivity pro rodiče. Cílem těchto aktivit je podpořit u rodičů rodičovské kompetence, posílit zodpovědnost ve vztahu k výchově a vzdělávání jejich dětí, a také jim pomoci s případnými problémy v péči a výchově jejich dětí.

Provozní doba služby 

Pondělí   08:30 – 11:30

Úterý        08:30 – 11:30

Středa     08:30 – 11:30

Čtvrtek    08:30 – 11:30

Pátek        08:30 – 11:30

Od 8 hod. probíhá vyzvedávání dětí v rodinách.

Kontakty

Mgr. Kateřina Dvořáková, vedoucí služby